UMOWY HANDLOWE

Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy pod względem prawnym wszelkiego rodzaju umowy handlowe. Przejrzysta, kompleksowa i nie pozostawiająca wątpliwości umowa w dużej mierze eliminuje ryzyko wystąpienia sporu sądowego w przyszłości. Oferujemy obsługę w tym zakresie w językach polskim, angielskim oraz francuskim.

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów handlowych, ogólnych warunków, aneksów oraz porozumień, jak również wsparcie prawne Klientów podczas ich negocjacji;
  • dokonywanie zmian warunków umów w formie aneksów, porozumień, dokonywanie przekształceń w zakresie stron umowy, przenoszenie praw i obowiązków wynikających z umowy (cesja);
  • doradztwo oraz prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu odpowiedzialności za szkodę za nielojalne prowadzenie negocjacji, wykorzystywania informacji poufnych nabytych w trakcie negocjacji oraz naruszenia zakazu konkurencji;
  • zabezpieczenia wykonania umów, w tym doradztwo w zakresie ustanowienia zabezpieczeń w postaci: hipoteki, zastawu, weksla, gwarancji bankowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
  • sporządzanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy, odstąpieniu od umowy, porozumień o rozwiązaniu umowy oraz doradztwo z tym związane.

Komentarze wyłączone