PRAWO PRACY

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa pracy obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi:

 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

wraz z rozporządzeniami

Komentarze wyłączone