Prawo pracy

  • doradztwo w zakresie indywidualnego stosunku pracy oraz zbiorowego prawa pracy;
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów oraz innych, wewnętrznych aktów obowiązujących w zakładach pracy;
  • sporządzanie wzorów dokumentów oraz dokumentacji pracowniczej, w tym m. in. umów o pracę, o zakazie konkurencji, oświadczeń o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy;
  • reprezentacja pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych i sporządzanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;
  • przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej czasu pracy oraz zasad wynagradzania pracowników w kontekście równego traktowania;
  • wsparcie merytoryczne przy tworzeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych;
  • reprezentacja procesowa stron w sprawach ze stosunku pracy;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl