PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO

Obsługiwany przez Kancelarię obszar prawa kapitałowego obejmuje ustawy prawa polskiego i unijnego, w tym między innymi:

  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa o giełdach towarowych
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  • Dz.U. 2017 poz. 112 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

 

wraz z rozporządzeniami

 

Komentarze wyłączone