Obowiązki informacyjne spółek giełdowych

Uczestnicy rynku publicznego zobowiązani są do udostępniania danych, które są kluczowe dla inwestorów, dokonujących oceny sytuacji finansowej spółki oraz jej perspektyw rozwojowych. Istotnym warunkiem dla podejmowania decyzji przez inwestorów jest rzetelny przekaz. Transparenty rynek powoduje, iż inwestorzy będą chętniej dokonywać na nim transakcji. Z tego też względu tak istotne są prawidłowo wypełnianie przez uczestników rynku obowiązki informacyjne.

Podmioty zobowiązane do wypełnienia obowiązków informacyjnych

Emitent ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub będący już uczestnikiem obrotu, zobowiązany jest do wypełniania obowiązków informacyjnych. Każdy inwestor , zarówno instytucjonalny jak i detaliczny bądź kwalifikowany, ma prawo do takiego samego dostępu do danych o emitencie i jego papierach wartościowych, bez względu na jego status. Prawo takie przysługuje również ogółowi osób, które nie posiadają finansowych instrumentów, ale planują podjęcie inwestycyjnej decyzji.

Jakie dane powinien udostępniać emitent

Emitent obowiązany jest do udostępniania danych bieżących, okresowych i poufnych, dotyczących spółki właścicielom akcji oraz przyszłym inwestorom. Rodzaj, zakres oraz formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., natomiast zakres danych poufnych reguluje art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przekazanie prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości stanowi o wymogu podleganiu obowiązkom informacyjnym przez emitenta.

Istotne znaczenie ma publikacja danych poufnych, które stanowią podstawę podczas podejmowania przez inwestorów odpowiednich decyzji inwestycyjnych. Odzwierciedlają one ponadto sytuację finansową oraz gospodarczą emitenta. Emitent nie jest są uprawniony do prowadzenia selektywnej polityki informacyjnej, pomijającej istotne zdarzenia dla uczestników rynku. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych konieczny jest stały dopływ rzetelnych danych zarówno bezpośrednio jak i pośrednio dotyczących emitenta.

Raporty emitenta

Raporty powinny odzwierciedlać prawdziwe, rzetelne i kompletne dane. Obowiązkiem emitenta jest zapewnienie inwestorom możliwość dokonania oceny wpływu znajdujących się w raporcie informacji na jego sytuację ekonomiczną. Podawane dane mogą pozwalają inwestorom oszacować ryzyko inwestycyjne oraz wartość instrumentów finansowych.

Emitenci przekazują dane poprzez Elektroniczną Bazę Informacji w zarządzie GPW, jeśli akcje znajdą się w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst lub NewConnect.

Jeśli akcje emitenta zostają dopuszczone przez Giełdę Papierów Wartościowych do obrotu na regulowanym rynku, wówczas dane podawane są publicznie do konkretnej agencji informacyjnej (np. Polska Agencja Prasowa). Proces ten odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji pod nadzorem Urzędu KN

Wszystkie dane publikowane są na stronie internetowej PAP, a także na prowadzonej wspólnie przez PAP i GPW witrynie , oraz stronie organizatora obrotu www.newconnect.pl.

Inne obowiązki informacyjne

Poza obowiązkiem udostępniania przez emitenta informacji bieżących i okresowych oraz poufnych, emitent zobowiązany jest udostępniania danych do transakcjach na instrumentach finansowych.

Ponadto w przypadku emitentów posiadających akcje notowane na rynku NewConnect, mają oni obowiązek opublikowania raportów miesięcznych, które spełniają normy, dostępne w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect”. Raporty te to opis bieżących istotnych wydarzeń zarówno w emitencie, jak i jej otoczeniu rynkowym, a także kalendarz inwestora.

Ponadto tym emitenci akcji notowanych na rynku głównym i NewConnect mają obowiązek udzielenia informacji na temat przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Najczęstsze błędy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych

Podanie danych, które są wymagane w niezgodnym z normami prawnymi kształcie lub z naruszeniem ustawowego terminu, to najczęściej popełniane błędy pojawiające się podczas wypełniania obowiązków informacyjnych.

Natomiast do najczęstszych błędów występujących w raportach okresowych należą: nieprawidłowa wycena instrumentów finansowych, nieprawidłowe związanie rezerw, błędne wyliczenie skutków transakcji przejęć.

Zdarzają się również niezgodności danych publikowanych w raportach kwartalnych narastająco, z danymi z raportów okresowych.

Obowiązki informacyjne – odpowiedzialność za ich naruszenie

Emitenci podlegają następującym sankcjom za naruszenie:

  • O charakterze karnym: w przypadku podania (w celu opóźnienia przekazania do opinii publicznej informacji poufnych) istotnie zatajonych bądź fałszywych danych stosowana jest sankcja w wysokości 2 mln zł bądź w wysokości 5 mln zł. Istnieje również możliwość kary pozbawienia wolności na okres od 6 miesięcy do 5 lat. W przypadku, gdy występuje zagrożenie wykorzystania lub ujawnienia danych poufnych bez odpowiednich do tego uprawnień, sankcje są podobne.

  • O charakterze administracyjnym: w przypadku gdy obowiązki nie zostały wykonane bądź zostały wykonane nieprawidłowo zostaje nałożona sankcja o wysokości do 1 mln zł lub wykluczenie z obrotu na regulowanym rynku danych papierów wartościowych. Kary te mogą zostać nałożone jednocześnie.

  • O charakterze cywilnym: jeśli obowiązki zostaną wykonane nieprawidłowo lub nie zostaną wykonane w ogóle, a do wiadomości publicznej zostanie podana informacja nieprawdziwa, nierzetelna, przemilczana bądź niekompletna – konieczne jest naprawienie zaistniałej w wyniku tych działań szkody.

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków informacyjnych pełni Komisja Nadzoru Finansowego. Jeśli podczas wykonywania analiz okresowych lub bieżących raportów, wykryte zostaną nieprawidłowości, rozpoczyna się kontrola. Po niej następuje postępowanie wyjaśniające, a w dalszym etapie – postępowanie administracyjne. Jeśli wykazane zostanie nieprawidłowe wykonywanie obowiązków – KNF nałoży stosowną karę.

CW Kancelaria Adwokacka Ćwik Węglowska spółka partnerska | ul. Konna 4c, Wysoka (52-200 Wrocław) | mail: sekretariat@kancelaria-cw.pl